Masz jakieś pytania? kontakt@cyklamenka.pl

Projekt sfinansowano z Funduszy Europejskich na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – kwota przyznanej pomocy: 65 000 zł.

Cel ogólny LSR: Wspieranie przedsiębiorczości mieszkańców Nadwiślańskiej Grupy Działania “E.O. CENOMA”. Cel szczegółowy LSR: Rozwój i różnicowanie działalności w sferze produkcji rolniczej i pozarolniczej oraz usług.

Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji wyrobów jubilerskich poprzez zakup niezbędnego wyposażenia oraz utworzenie miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność II transzy. Cel końcowy projektu: osiągnięcie zysku netto. Cele pośrednie projektu: przychody ze sprzedaży i zwiększeniu udziału w rynku. Planowane efekty polegają na utworzeniu nowego miejsca pracy oraz utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym operacji innowacyjnych i/lub wspierających grupy defaworyzowane.